Az oldal a cookies-t (sütieket) használ. A weboldal böngészésével hozzájárulsz a böngésző aktuális beállításával a cookies használátához. 

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Szabályzat

 

I. A szabályzat célja

Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy az érintett az Ökomarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozás) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját megismerje, és amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Uniós adatvédelmi rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 számú rendeletét és a 29-es munkacsoport állásfoglalásait, valamint a tagállami kapcsolódó és jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyenek az érintettek személyes adataihoz fűződő jogai és alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való jog tiszteletben tartása a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelés során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


II. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Ökomarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzék szám: 01-09-989503, székhelye és telephelye: 1044 Budapest, Székesdűlő sor 23., adószám: 22988616-2-41, telefonszám: 06-30-590-9243, e-mail cím: ugyfelszolgalat@biosampon.hu) vállalkozás teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: vállalkozás).

III. Irányadó Jogszabályok

A vállalkozásnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK             rendelet   hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)


IV. Fogalmak:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Adatvédelmi jogszabályok: az Európai Unió bármely alkalmazandó törvénye (ideértve 2018. május 25-től a GDPR-t), bármelyik tagállam vagy az Ügyféladatok védelmét szolgáló harmadik országbeli jog.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;.

GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában és ezen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU rendelete, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi szabályozás)

Személyes adatok: személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Adatkezelő

Az adatkezelő neve: Ökomarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1044 Budapest, Székesdűlő sor 23.
Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@biosampon.hu
Az Adatkezelő cégkapujának elérhetősége: 22988616#cegkapu
Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

 

V. Az adatkezelés alapelvei

 1. A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
 1. A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
 1. A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
 1. A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
 1. A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
 1. A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.
 1. A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

 

VI. Adatkezelési jogalapok

 1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés és a jogos érdeken alapuló adatkezelés feltételeként meghatározott jogalapok egyike teljesül:
 1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
 1. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).
 1. Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).
 1. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).
 1. Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).
 1. Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

 

VII. A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

MILYEN SZEMÉLYES ADATAIT HASZNÁLJUK?

Személyes adatait a tevékenységünk végzéséhez szükséges mértékben gyűjtjük össze és használjuk fel, annak érdekében, hogy magas színvonalú személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk.

Különféle típusú személyes adatokat gyűjthetünk Önről, többek között:

azonosító adatok (például név, személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, állampolgárság, születési hely és dátum, nem, fénykép, IP cím);

kapcsolat felvételi adatok (például postacím és e-mail cím, telefonszám);

családra vonatkozó adatok (például családi állapot, gyermekek száma);

adózási státusz (például adóazonosító, adózási státusz);

foglalkoztatási adatok (pl. foglalkozás, munkáltató neve, elhelyezkedése);

banki, pénzügyi és tranzakciós adatok (például hitelkártya-szám, bankszámlaadatok, fizetési adatok);

• az Ön, szokásaihoz és preferenciáihoz kapcsolódó adatok:

• a termékeink, szolgáltatásaink és tranzakciós adataik felhasználásával kapcsolatos adatok;

• a velünk való kapcsolattartás adatainak forrásai: fiókjaink (kapcsolat felvételi jelentések), internetes weboldalaink, alkalmazásaink, szociális média oldalaink, találkozó, hívás, chat, e-mail, interjú, telefonbeszélgetés;

 

A termék/szolgáltatás jellegétől függően a következő érzékeny adatokat csak kifejezett előzetes beleegyezése mellett gyűjtjük:

biometrikus adatok: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

egészségügyi adatok: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

genetikai adatok: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered

 

Amennyiben a jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges, ezek az adatok az Ön beleegyezése nélkül is feldolgozásra kerülhetnek.

Soha nem dolgozunk fel faji vagy etnikai származásra vonatkozó információt, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai hitre, szakszervezeti tagságra vonatkozó információt, genetikai adataival, egészségügyi adataival vagy a szexuális orientációjával kapcsolatos személyes adatokat, kivéve, ha törvény írja azt elő számunkra.

Az adatbázisaink ellenőrzéséhez vagy kiegészítéséhez az általunk felhasznált adatokat közvetlenül Öntől vagy az alábbi forrásokból szerezzük be:

• a hivatalos hatóságok által rendelkezésre bocsátott kiadványok/adatbázisokból (pl. hivatalos folyóiratok);

• vállalati ügyfeleink és/vagy fiókjaik és leányvállalataik vagy a szolgáltatóktól;

• harmadik felek, például hitelminősítő ügynökségektől és csalást megelőző ügynökségektől vagy adatközvetítőktől az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban;

• weboldalak / közösségi média, amelyek az Ön által közzétett információkat tartalmazzák (például saját weboldalán vagy közösségi média oldalán); és

• harmadik felek által nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics. Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (regisztráció, hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük. A fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük. A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

 

MIÉRT ÉS MI ALAPJÁN TÖRTÉNIK A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA?

a) Jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés :

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a jogszabályi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében, többek között:

• a banki és pénzügyi szabályzatok, amelyeknek megfelelően:

-biztonsági intézkedéseket tudjunk hozni a visszaélések és a csalások megelőzése érdekében;

-észleljük azokat a tranzakciókat, amelyek eltérnek a szokásos mintáktól;

-meghatározzuk az Ön hitelkockázati pontszámát és a megtérülési kapacitását;

-figyelemmel kísérjük és jelentsük az intézmény által felmerülő kockázatokat;

-szükség esetén telefonhívásokat, chat-ket, e-maileket rögzít stb.

• megfelelő hatóság hatóság hivatalos kérésére

• pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése;

• szankciókra és embargókra vonatkozó jogszabályok betartása;

• adócsalás elleni küzdelem, adóellenőrzések és az értesítési kötelezettségek teljesítése;

b) Szerződéskötés vagy szerződéskötést megelőző lépések megtétele az Ön kérésére:

Alkalmazandó Önre abban az esetben, ha egyéni ügyfélként kezeljük:

A személyes adatait a szerződésünk megkötésére és végrehajtására használjuk, többek között:

 • értékeljük, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást tudunk kínálni, és milyen feltételek mellett;
 • tájékoztatást nyújtunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • az alábbi szolgáltatások tervezése és végrehajtása: megrendelésének házhozszállítása GLS futárszolgálat által
 • vitás kérdések kezelése (például adósságbehajtás), és segítségnyújtás válaszadás az Ön kéréseire és panaszaira
 • az Ön mobilitásának biztosítsa és megkönnyítse, lehetővé téve Önnek, hogy könnyen hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz közvetlenül az okostelefonján vagy mobil alkalmazáson keresztül, továbbá
 • számlák és nyugták kezelése és korrigálása.

Alkalmazandó, amennyiben Ön vállalati ügyfelünk alkalmazottja:

 • értékeljük, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást tudunk-e kínálni, és milyen feltételek mellett;
 • tájékoztatást nyújtunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • az alábbi szolgáltatások tervezése és végrehajtása: megrendelésének házhozszállítása GLS futárszolgálat által
 • vitás kérdések rendezése (például adósság behajtás), és segítségnyújtás válaszadás az Ön kéréseire és panaszaira
 • olyan digitális platform biztosítása, amely lehetővé teszi (i) hogy könnyedén hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz az okostelefonján;
 • számlák és nyugták kezelése és korrigálása.

c) Jogos érdekeink teljesítése érdekében

Az Ön személyes adatait a termékeink vagy szolgáltatásaink kialakítása és fejlesztése, a vállalati ügyfelek szerződéses kapcsolatának kezelése érdekében, kockázatkezelésünk javítása és jogaink védelme érdekében kezeljük, beleértve:

 • tranzakciók igazolása;
 • csalásmegelőzés;
 • megelőző kampányok, pl. akciók és kedvezményes vásárlási lehetőségek nyújtása
 • a harmadik országok hatóságainak (az EGT-n kívül található) hivatalos kéréseire adott válasz;
 • IT menedzsment, beleértve az infrastruktúra kezelését és az üzleti folytonosságot továbbá az informatikai biztonságot;
 • egyedi statisztikai modellek létrehozása az egyedi tranzakciók elemzése alapján
 • aggregált statisztikák, tesztek és modellek létrehozása a kutatás és fejlesztés területén, a vállalatcsoportunk kockázatkezelésének javítása, illetve a meglévő termékek és szolgáltatások javítása vagy újak létrehozása érdekében;
 • alkalmazottaink képzése a telefonos ügyfélszolgálathoz érkező telefonhívások rögzítésével;
 • a kínálatunknak személyre szabása:
 • termékeink vagy szolgáltatásaink minőségének javítása (beleértve a kliensek elégedettségi felméréseit);
 • olyan termékek vagy szolgáltatások hirdetése, amelyek megfelelnek az Ön helyzetének és profiljának.

Ezt az alábbi módon érhetjük el :

 • jövőbeni és jelenlegi ügyfeleink szegmentálása;
 • a szokások és preferenciák elemzése a különféle csatornákon (fiókjainkban történt látogatások, e-mailjeink vagy üzeneteink, weboldalaink látogatása stb.);

az Ön által birtokolt/használt termékek vagy szolgáltatások összepárosítása egyéb adatokkalal, amelyek rendelkezésünkre álllnak Önről.

Az Ön választásának tiszteletben tartása, ha beleegyezését kértük egy konkrét adat feldolgozásához:

Bizonyos esetekben beleegyezését kell, hogy adja adatainak feldolgozásához, például:

• amennyiben a fenti célok automatizált döntéshozatalhoz vezetnek, amely joghatásokat vált ki vagy jelentősen érinti Önt. Ezen a ponton külön tájékoztatjuk Önt az érintett logikáról, valamint az ilyen jellegű feldolgozás jelentőségéről és tervezett következményeiről;

• ha további adatfeldolgozásra van szükség a c. ponttól eltérő célokra, akkor értesítjük Önt, és szükség esetén megkérjük a beleegyezését.

• Más partnerünk kínálatának személyre szabása olyan termékek vagy szolgáltatások reklámozásával, amelyek megfelelnek az Ön helyzetének és a profiljának, amelyet az alábbi módon végzünk:

- jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink szegmentálása;

- a szokások és preferenciák elemzése a különféle csatornákon (fiókjainkban történt látogatások, e-mailjeink vagy üzeneteink, weboldalaink látogatása stb.);

- az Ön által birtokolt/használt termékek vagy szolgáltatások összepárosítása egyéb adatokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak Önről.

KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMELYES ADATAIT?

A fent említett célok elérése érdekében személyes adatait csak az alábbi személyeknek adjuk ki:

• a szolgáltatásokat a mi nevünkben nyújtó szolgáltatók;

• független ügynökök, közvetítők vagy brókerek, banki és kereskedelmi partnerek, amelyekkel rendszeres kapcsolatban vagyunk,

• pénzügyi vagy igazságügyi hatóságok, állami vagy központi szervek, kérésre és a törvény által megengedett mértékben;

• egyes szabályozott szakemberek, például ügyvédek, közjegyzők vagy könyvvizsgálók számára.

 

IX. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Érintett címe, ha pedig regisztrációja törlését kéri, a felhasználói neve megmarad, hiszen az egyes hozzászólásokat csak így lehet megkülönböztetni. Minden más adat - e-mail címe és az önként megadott információk - törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket. Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatait a gazdasági társaságunk illetve jogutódjának fennállásáig őrizzük meg. Az adatkezelés célja olyan integritásirányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is, ez azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.

 

X. A hírlevéllel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

Hírlevél szolgáltatás adatvédelmi alapadatai 

Adatkezelés célja: Hírlevél kiküldése ill. regisztrációhoz kötött weboldal tartalmak (speciális hírek, ismertetők, akciók) biztosítása. 
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása felhasználói regisztráció által. Adatkezelő által kezelt személyes adatok: név, elektronikus levélcím.
Adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig.
Adatfeldolgozó: Ökomarket Kft. (cégjegyzék szám: 01-09-989503, székhelye és telephelye: 1044 Budapest, Székesdűlő sor 23., adószám: 22988616-2-41, telefonszám: 06-30-590-9243, e-mail cím: ugyfelszolgalat@biosampon.hu)
Üzemeltető, fejlesztő: Ökomarket Kft.

Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

Az adatfeldolgozók köre

A web szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző adatfeldolgozó Ökomarket Kft. (cégjegyzék szám: 01-09-989503, székhelye és telephelye: 1044 Budapest, Székesdűlő sor 23., adószám: 22988616-2-42, telefonszám: 06-30-590-9243, e-mail cím: ugyfelszolgalat@biosampon.hu) rendszergazdája fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végét meghaladóan 30 napig végez.

XI. Adatbiztonsági tájékoztató

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

A vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Előzőek értelmében a vállalkozás köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a vállalkozás a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol.

Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

 1. a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;
 2. azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;
 3. azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;
 4. az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a vállalkozás fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

A vállalkozás legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

 1. a vállalkozás a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be [ez lehet elektronikus beléptetési rendszer működtetés; vagy egyszerű kulcsos beléptetés, ahol a kulcs csak belépésre jogosultaknak áll rendelkezésre; vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél megvalósulását biztosítja]
 1. a vállalkozás az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy [irodák, szerver szobák zárása; monitor fóliák alkalmazása; monitorok olyan módon történő elhelyezése, hogy az azon szereplő adatokra kizárólag a jogosultak láthassanak rá; csak a vállalkozás által auditált adathordozót lehessen a számítógépekhez csatlakoztatni; vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél megvalósulását biztosítja].

A vállalkozás legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

 1. a vállalkozás biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá [jogosultsági szintek meghatározása munkakörönként; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés jogosultsági szinteknek megfelelő beállítása; a belső számítógépes hálózatba való belépés felhasználó névhez és jelszóhoz kötése; vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél megvalósulását biztosítja]

A vállalkozás legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

 1. a vállalkozás biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen [tevékenység logolás; épületbe/irodába való beengedés naplózása (akár papír alapon); vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél megvalósulását biztosítja]
 1. a vállalkozás biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokra a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg [amennyiben a postabontó úgy ítéli meg, hogy ilyen adatot tartalmazó irat birtokába jutott, úgy azt kizárólag az erre jogosult részére továbbítja, vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél megvalósulását biztosítja]

XI. Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az állandó technológiai változások világában szükség esetén (rendszeresen) frissítjük ezt az információs közleményt.

Megkérjük Önt, hogy tekintse át ezen tájékoztató legújabb online verzióját, és mi honlapunkon vagy más megszokott kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatni fogjuk Önt bármilyen lényeges változtatásról.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztette tájékoztatót archiválja. A módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

XII. Adatvédelmi incidens bejelentése

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak és ilyen esetekben az adatkezelőknek gyorsan kell reagálniuk, fontos, hogy mint adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Ugyanakkor kérjük felhasználóinkat hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során amely arra utal, hogy személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik, személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak adatok bizalmas jellegének sérülését feltételezik, azt az adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

Jelzéseiket az adatvédelmi képviseletünkre legyenek szívesek megküldeni az ugyfelszolgalat@biosampon.hu elektronikus e-mail címre.

Az adatvédelmi incidenst a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

a)         ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b)         közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c)         ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)        ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az előzőek szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

a)         az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b)         ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c)         ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)         a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)         a vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységet is végez, úgy a nála bekövetkezett adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, akinek a számára az adatfeldolgozási tevékenységet végzi.

Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni a vállalkozásnak.

XIII. Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

A vállalkozás a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára

A hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a vállalkozás közölte vagy közölni fogja
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 5.  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7.  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét a vállalkozás árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

A vállalkozás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozást terheli.

Kötelező tájékoztatás

Amennyiben a vállalkozás az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen az ügyfeleket), úgy a vállalkozás mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

 1. a vállalkozás – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3.  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
 4.  a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei
 6. adott esetben annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

 

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a vállalkozás a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5.  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Ha a vállalkozás a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és valamennyi ezzel kapcsolatos minden releváns kiegészítő információról.

A vállalkozás a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.

A vállalkozás ("Adatvédelmi szabályzat" címen) közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, a vállalkozás választhatja az "Adatvédelmi  szabályzat" szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé tételét. Ebben az esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

A törléshez, elfeledtetéshez való jog

A törléshez, elfeledtetéshez való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében

d)        a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)         a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Az érintett törlési kérelmének a vállalkozás nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a vállalkozás első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a vállalkozás elkérheti az érintett és a vállalkozás között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a vállalkozás által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a vállalkozás azonban nem kérhet azonosításként olyan  plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

A vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a vállalkozás képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

a)         az érintett nevét

b)         a törölt személyes adattípust

c)         a törlés időpontját.

 

A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A vállalkozás tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

A vállalkozás biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a vállalkozás számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Ökomarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi kezelése ellen,

A tiltakozás joga az érintettet akkor illeti meg

- az adatkezelés jogalapja  közhatalmi jogosítványon vagy jogos érdeken alapul

·         a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

·         a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

·         az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A vállalkozás az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

XIV. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

·         Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését

·         Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.

·         Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

·         A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

XV. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a vállalkozás az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

A vállalkozás a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

a)         adattovábbítás nyilvántartása

b)         érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a vállalkozás által adott válaszok nyilvántartása

c)         hatósági megkeresések és az arra a vállalkozás által adott válaszok nyilvántartása

d)        adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása

e)         ügyfelek nyilvántartása

f)         marketing célú megkeresések nyilvántartása

g)         munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása

h)         munkaerő-felvétel nyilvántartása

adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

A vállalkozás a felelősségébe tartozóan végzett, a fentiek szerint meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

a)         a vállalkozás neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

b)         az adatkezelés céljai;

c)         az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d)        olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják

e)         adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;

f)         ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

g)         ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozóként is végez tevékenységet, úgy a vállalkozás nyilvántartást vezet a vállalkozás nevében végzett adatkezelési tevékenységek valamennyi kategóriájáról. Ez a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

a)         az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók és azok képviselőinek neve és elérhetőségei;

b)         a vállalkozás nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;

c)         adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása.

A nyilvántartásokat a vállalkozás írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus formátumban. 

XVI. Adatvédelmi főhatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XVII. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések

A vállalkozás a jelen "Adatvédelmi Szabályzatba" belefoglalja az álláspályázatokra vonatkozóan az természetes személyek adatainak kezelésével kapcsolatos valamennyi szükséges tájékoztatást. A vállalkozás az általa kiírt álláspályázatban az elérhetőség megjelölésével hivatkozik az "Adatvédelmi Szabályzatra". Amennyiben a vállalkozás nem elektronikus úton tette elérhetővé az "Adatvédelmi Szabályzatot", úgy a vonatkozó rendelkezéseket az álláspályázatba foglalja.

Amennyiben a vállalkozás az álláspályázat az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Ennek érdekben a hozzájáruló nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)         a vállalkozás képviselőjének kiléte és elérhetőségei;

b)         a személyes adatok tervezett kezelésének célja [például későbbi megkeresés újonnan megnyílt pozíció betöltésére], valamint az adatkezelés jogalapja (hozzájáruláson alapuló);

c)         a személyes adatok tárolásának időtartama;

d)        az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;

e)         az érintett azon joga,  hogy bármely időpontban visszavonhatja a hozzájárulását, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

f)         a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) jegyzőkönyvet kell felvenni.

A vállalkozás a munkavállalók adatait a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli és az Mt-ben meghatározott módon tájékoztatja, a GDPR-ban foglalt adatkezelési alapelvek betartása mellett.

A vállalkozás a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kapcsolatban azok kilétéről és a számukra továbbított adatok köréről.

A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

a)         szerződésen alapuló [a munkaszerződés]

b)         jogi kötelezettségen alapuló [például adózás, tartásdíj levonás]

c)         jogos érdeken alapuló [például munkahelyi ellenőrzéssel kapcsolatos adatok].

Amennyiben a vállalkozás a c) pont alapján kezel adatot, úgy a GDPR rendelkezéseinek megfelelően ez esetben szükséges az alábbi érdekmérlegelési tesztet elvégezni:

i)          a vállalkozás jogos érdekének megnevezése

j)          kik az érintettek és milyen jogai sérülnek

k)         érdekmérlegelés

l)          milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz a vállalkozás az így gyűjtött személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési teszt(ek)et a munkavállalók számára hozzáférhetővé kell tenni [például belső hálózat útján, munkaszerződés mellékleteként].

XVIII. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha bármilyen kérdése merülne fel az Ön személyes adatai használatával kapcsolatban e tájékoztató közlemény alapján, kérjük, küldjön levelet vagy e-mailt a következő címre: Ökomarket Kft. 1044 Budapest, Székesdűlő sor 23.; ugyfelszolgalat@biosampon.hu

Ha szeretne többet megtudni a cookie-król és a Biztonságról, kérjük, olvassa el a [http://www.biosampon.hu/cookie_53]

Az oldal tetejére